โครงการ Is

แบบฟอร์มโครงการ IS


ใบงานที่  ……..
เรื่อง  “โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”
Independent Study

ชื่อกลุ่ม                   powertree             ชั้น  4/8
สมาชิก1น.ส.ดาเรศ      พูลเพิ่ม  ม.4/8  เลขที่18   
              2.น.ส. พรธิภา  ทองน้อย ม.4/8  เลขที่33
              3น.ส. วิภาดา ประภาสะวัต ม.4/8 เลขที่40
1..ขั้นวางแผนการจัดทำโครงการ
เรื่อง  น้ำร้อนฆ่าเชื้อโรคได้จริงรึเปล่า
ผู้ร่วมโครงการ  (บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม)
                                           
ที่ปรึกษาโครงการ   ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์      และ
หลักการและเหตุผล     (ทำไมจึงสนใจทำเรื่องนี้)          
     เห็นว่าทุกครั้งที่เข้าไปใช้โรงอาหาร  ไปซื้อข้าวของเเต่ละร้านจะพบว่ามีหม้อต้มน้ำไว้ลวกช้อนส้อมก่อนจะไปทานอาหาร    จึงมีข้อสงสัยว่าน้ำร้อนช่วยฆ่าเชื้อโรคได้มากน้อยเเค่ไหน                    
 

วัตถุประสงค์โครงการ (ทำเพื่ออะไร)  

   1.เพื่อสำรวจว่าน้ำร้อนสามารถ ฆ่าเชื้อโรคได้จริงรึเปล่า
  2.ถ้าฆ่าเชื้อโรคได้จริง จะฆ่าได้มากน้อยเเค่ไหน
  3.เพื่อลดปัญหา การเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

ประเด็นปัญหา (คำถามที่ต้องการรู้)  

 1.ในหม้อน้ำเป็นเเหล่งที่รวบรวมเชื้อโรค  เละเป็นเเหล่งของสารตกค้างจริงหรือเปล่า 
 2. สามารถฆ่าเชื้อโรคได้มั้ย
เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ (ทำที่ไหน)  
ระยะเวลา (ทำเมื่อใด)

งบประมาณ……………………………………………………………………………………………………….....
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ทำอย่างไร)
1............................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................................................
การประเมินผล 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2.ขั้นลงมือปฏิบัติ
บันทึกผลการปฏิบัติ
 (สิ่งที่ได้ค้นพบ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 

    เอกสารอ้างอิง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...